تماس با دانشگاه

فدراسیون روسیه

کد پستی:630078

شهر نوئ سیبیرسک خیابان واتوتینا پلاک 17/1

+7(383)315-39-07

پست الکترونیکی: simor@simor.ru