آموزش

برنامه های تحصیلی اصلی

1. رشته "روابط بین المللی"

لیسانس، متخصص، فوق لیسانس

تحصصات:

 • دیپلماسی
 • - ژئوپلیتیک
 • حقوق بین الملل
 • - روابط بین المللی اقتصادی
 • - فعالیت بازرگانی خارجی و گمرکی
 • بازاریابی بین المللی
 • امنیت ملی و بین المللی
 • مسائل توسعه جهانی و منطقه ای
 • سیاست جهانی
 • روابط عمومی بین المللی

2. رشته "منطقه شناسی خارجی"

لیسانس، متخصص

تحصصات:

 • شرق شناسی (چین، ژاپن)
 • کشورهای خاورمیانه (ایران، ترکیه)

3. رشته "سیاست شناسی"

لیسانس

تحصصات:

 • فن آوری های سیاسی
 • مدیریت سیاسی
 • سیاست شناسی تطبیقی
 • تاریخ عقاید سیاسی
 • سیاست شناسی نظری
 • فلسفه سیاسی
 • جامعه شناسی سیاسی
 • روانشناسی سیاسی
 • منطقه شناسی سیاسی و سیاست شناسی نژادی
 • روند سیاسی در روسیه
 • تجزیه و پیش بینی سیاسی
 • سیاست و حقوق
 • سیاست اقتصادی
 • سیاست اجتماعی
 • جهانی سازی و سیاست شناسی محیط زیست

4. رشته "مترجم در زمینه ارتباطات حرفه ای" ( به اضافه آموزش عالی)دوره نامزدی دکترا

دانشگاه به دوره نامزدی دکترا به تحصص 23.00.04 "مسائل سیاسی روابط بین المللی و توسعه جهانی و منطقه ای می پذیرد.